Algemene Sinode 2019

Hier volg die besluite van die AS 2019 

Besluit: Brugbediening

Die Algemene Sinode:

 1. besluit dat die saak van Brugbediening deur die Projekspan Gemeentebediening hanteer moet word.
 2. besluit om die Riglyne vir Brugbediening te gebruik wanneer gemeentes die behoefte het aan brugbediening.

Gemeentebediening het verder op versoek van die Informele Werkgroep ‘n gesprek gevoer met lede van die groep en die taakspan-leier van Noodelike Sinode. Die uitkoms van die gesprek is soos volg.
Die saak van brugbediening word via die Taakspan Gemeentebediening na die Algemene Sinode geneem met die volgende versoek:
Datdie sub-taakspan Gemeentebediening die volgende sake met betrekking totBrugbediening uitklaar:

 1. Koördineringvan die inhoud van opleidingvan brugleraars wat by Excelsus en Communitas gedoen word. (In oorleg met die Algemene Kuratorium).
 2. Kerkordelike sake waaronder die kwessie van die beroep of benoeming van ‘n brugleraar en die onderskeid tussen ‘n vastetermynpos en brugleraar. Gemeentebediening tree hiervoor in gesprek met die ATR.
 3. Verandering in die funksionele besluite wat in die skrywe van die Werkgroep vir Brugbediening versoek is ten opsigte van die termyn van Brugbediening en die aftree-ouderdom van brugleraars. (In oorleg met Predikantesake).
 4. Die invloed van die nuwe teologiese opleidingsbane op brugbediening (in oorleg met die Algemene Kuratorium).
 5. Die aard van brugbediening: Hoe word dit as ‘n spesialisbediening onderskei van vastetermynposte? (Gemeentebediening)
 6. Die plasing van brugleraars in gemeentes: die rol van sinodes en ringe hierin.

Besluit: Missionale Ekklesiologie

1.     Die Sinode spreek sy dank uit teenoor almal wat meegewerk het aan navorsingsprojekte en die ontwerp van prototipes ten einde gemeentes te bemagtig om hulle missionale roeping ten beste te kan uitleef.

2.     Die sinode gee opdrag dat die ontwerp van ʼn raamwerk vir evangelisasie binne missionale konteks voorgesit en afgehandel word, asook vir die beplanning en aanbieding van die nodige werkswinkels met die oog op praktyk-skoling en begeleiding van gemeentes wat die materiaal wil gebruik.

3.     Die sinode gee opdrag dat die navorsingsprojek in verband die vorming van nuwe geloofsgemeenskappe voortgesit en afgehandel word, met die oog daarop om die verhale van reeds bestaande nuwe geloofsgemeenskappe te vind en neer te skryf, as inspirasie en voorbeeld vir ander gemeentes.

4.     Die sinode wys die taakspan vir Missionale Ekklesiologie aan vir die uitvoering van 6.2 en 6.3.

Besluit: Gendergeregtigheid

 1. Die Algemene Sinode moedig kerkvergaderinge – in lyn met vorige besluite – aan om doelgerig moeite te doen met verteenwoordiging, beginnende reeds by kerkrade.
 2. Die Algemene Sinode versoek gemeentes weereens – in lyn met vorige besluite – om vroue as kerkraadslede af te vaardig na sinodesittings.
 3. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om ’n Taakspan Gendergeregtigheid saam te stel, om verder aandag te gee aan sake van gendergeregtigheid, soos aanstellings- en arbeidspraktyke, taalgebruik, patriargale teologie, seksuele teistering en verteenwoordiging.
 4. Die Algemene Sinode gee aan ATLAS en die ter stigte Gendergeregtigheidstaakspan opdrag om ’n hermeneutiese raamwerk te ontwikkel om patriargale tekste in ’n genderneutrale wêreld op ’n geldige en verantwoordelike wyse te lees.
 5. Die Algemene Sinode besluit om met die Hervormde Kerk saam te werk in hierdie verband.

Besluit: Boere, grondhervorming en die rol van AgriSA

Mosie van dank vir die ongelooflike bydrae wat ons boere maak t.o.v. die ekonomie, werkskepping en grondhervorming en die rol wat AgriSA hierin speel.

Besluit: Selfdegeslag-verhoudings

1. Die Algemene Sinode neem kennis dat verskille in die kerk ten opsigte van Skrifhantering en Skrifuitleg tot vasgelooptheid gelei het, en dat voortgaande besinning oor verantwoordelike Skrifuitleg steeds nodig is.

2. Die Algemene Sinode bely egter dat die eenheid van die kerk gefundeer is in ’n eenheid met Christus en die belydenisgrondslag, en dat hierdie eenheid nie verbrokkel wanneer daar oor Skrifhantering en Skrifuitleg ten opsigte van hierdie saak verskil word nie, maar verryk en verdiep word.

3. Die Algemene Sinode is verbind tot ’n voortgaande en nederige diepe luister na mekaar, met respek vir mekaar se uiteenlopende benaderings, Skrifhantering en hermeneutiek.

4. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om voort te gaan met die skep van gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke oor hierdie (en ander) teologies-etiese kwessies, en toe te sien dat:

4.1 hierdie ruimtes inklusief en divers bly;

4.2 nie oor ánder te praat nie, maar eerlik en broos vanuit die eie posisie, en

4.3 daar werklik erns gemaak word met die Woord van God.

5. Die Algemene Sinode respekteer kerkrade se reg om geloofsonderskeidende gesprekke in hulle eie kontekste te voer en moedig kerkrade aan om deurdagte en verantwoordelike besluite te neem.

6. Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan, om by die aanwysing van persone in die ampte,  lidmate se:

6.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,

6.2 toegang tot die sakramente,

6.3 integriteit van verhoudings, en

6.4 geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem

6.5 ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit.

7. By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se:

7.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,

7.2 toegang tot die sakramente,

7.3 integriteit van verhoudings, en

7.4 teologiese- en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas, of seksuele oriëntasie en -identiteit.

8. Die Algemene Sinode erken dat daar:

8.1 kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig nie,

8.2 ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig.

9. Die Algemene Sinode wil graag die ruimte wat vir almal geskep word, om volgens hulle oortuiging op te tree, bevestig. Die Algemene Sinode besluit ook dat daar ‘n span saamgestel word wat elke streeksinode sal besoek om hierdie saak duidelik en deeglik deur te werk. Dit kan ons help om ‘n ingeligte besluit neem.

10. Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om ‘n formulier te ontwikkel vir die bevestiging van burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag.

11. Die Algemene Sinode

11.1 betreur dat die verloop van die debat en die besluite in die kerk die afgelope jare lidmate verwar en seergemaak het;

11.2 vra gay-lidmate en hulle families wie se menswaardigheid wetend en onwetend misken is, uitdruklik om verskoning vir die pyn wat hulle in die kerk beleef het;

11.3 verbind hom daartoe om in die gees van hierdie besluit ruimtes te skep vir gesprek waarin almal se menswaardigheid gerespekteer word.

11.4 Die Algemene Sinode bedank gay-lidmate wat volgehou het met waagmoedige en konstruktiewe gesprekke in die kerk.

12. Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om voort te gaan met studie oor die huwelik en menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode

Besluit: Opdrag oor aborsie

Die sinode versoek ATLAS om binne die volgende raamwerk navorsing te doen oor etiese kwessies rondom aborsie:
1. Maak insette bymekaar van Bybelse en sistematiese teoloë; werk wat tans gedoen word rondom reproduktiewe gesondheid; navorsing wat reeds deur ATLAS-lede gedoen is; insette van medici en regsgeleerdes; insette van lidmate wat hierdeur geraak is.
2. Sien toe dat hierdie proses inklusief en deelnemend is.
3. Verwerk die insette tot ‘n hanteerbare bundel vir gesprekvoering.
4. Sirkuleer die bundel vir gesprekvoering na die verskillende sinodes se taakspanne vir leer- en aktuele sake vir gesprekvoering en kommentaar.

Besluit: Veranderende predikanteprofiel

Die Algemene Sinode besluit dat:

 1. Dat die kleiner wordende predikantekorps verreken moet word in oorwegings van verandering in die aftree-ouderdom.
 2. Dat enige verandering in aftree-ouderdom die moontlike effek op jonger proponente en predikante in ag sal neem.
 3. Dat daar ook na verskillende voorstelle oor hoe predikante bo 65 kan voortgaan om ‘n rol in gemeentes van die NG Kerk te speel gekyk sal word.
 4. Dat daar verdere navorsing gedoen moet word oor die profiel van die predikantekorps wat gemeentes in die jare wat kom gaan nodig hê. Dat die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) and Algemene Kuratorium, asook ander relevante taakspanne deur Taakspan Navorsing deelgemaak word van die proses soos nodig.

Besluit: Standplaaswisseling

Die Algemene Sinode:
1. Neem Bylaag 3 in bespreking en neem die nodige besluite
2. Ondersteun opnuut die opsie van standplaasverwisseling ten einde mobiliteit van predikante te verseker
3. Onderstreep die dringendheid van gesprekke met predikante langer as 10 jaar in een werkkring/gemeente vir evaluering en assessering. Kerkrade en Ringe word hiertoe opgeroep
4. Versoek sinodes om aktief mee te werk aan die bedieningsvernuwing en –vreugde van predikante
5. Sinodale verteenwoordigers op die Algemene Taakspan Predikantesake word versoek om gesprekke rakende standplaasverwisseling te bevorder en te fasiliteer.

Besluit: Algemene Sinode Begroting

Die Algemene Sinode besluit dat die huidige bydraekoers van 0,28% oor vier jaar afbestuur word na 0,20%.

Besluit: Grond

 1. Die Algemene Sinode wys sinodes, ringe en kerkrade daarop dat die grondkwessie in Suid Afrika nie net oor landbougrond gaan nie, maar ook oor alle grond wat aan die kerk behoort.
 2. Die Algemene Sinode daag sinodes, ringe en kerkrade uit om as rentmeesters opnuut te kyk na hoe hierdie eiendom in geregtigheid benut word.

Besluit: Kategese

1. Die Algemene Sinode oordeel steeds dat Kategese as ’n prioriteit van die Algemene Sinode beskou moet word.
2. Die Algemene Sinode wys ‘n Taakspan aan om navorsing te doen, na te dink oor eietydse, relevante materiaal en ander hulpmiddels binne die raam van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel.
3. Die Taakspan Kategese hoort gemeentes te ondersteun in geïntegreerde geloofsvorming, sodat geloof geleef word.
4. Die Algemene Sinode versoek die Taakspan Kategese om na te dink oor nuwe vorme van publikasies in die digitale era.
5. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om, wanneer hulle kategesemateriaal kies, die raamwerk van die Taakspan Kategese as riglyn te gebruik.
6. Die Algemene Sinode betuig groot dank aan BybelMedia vir die samewerkingsooreenkoms en groot ondersteuning wat hulle bied aan die Taakspan Kategese.
7. Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die werksaamhede van die Taakspan Geloofsvorming Jeug voortgebou kan word.
8. Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die Taakspan Kategese se kapasiteit vermeerder kan word, sodat die Taakspan Kategese gemeentes kan ondersteun in geïntegreerde geloofsvorming.

Besluit: Jeug

1. Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die Taakspan Geloofsvorming: Jeug.
2. Die Sinode beveel aan:
2.1 Dat die werksaamhede van die taakspan Geloofsvormin:Jeug rondom strategie en koördinering van geloofsvorming voortgaan.
2.2 Dat die subtaakspanne gemoeid met Kategese, Skolebediening en #Imagine hul werksaamhede voortsit.
2.3 Dat nuwe fokus- en groeiareas aandag geniet:
a. Navorsing oor jongvolwassene bediening
b. Standaardisering van jeugbegeleier opleiding
c. Interouderdom en deelnemende eredienste
d. Verbeeldingryke missionale bedieningsmoontlikhede

Besluit: Kerkverband

1. Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar.
2. Die vergadering van die Algemene Sinode bestaan uit ’n maksimum van 370 afgevaardigdes wat sover moontlik saamgestel word uit ’n gelyke aantal predikante en kerkraadslede.
3. 200 afgevaardigdes wat uit 20 persone per samestellende sinode saamgestel word, waarvan die helfte verkieslik jonger as 40 jaar moet wees.
4. 160 afgevaardigdes word proporsioneel volgens die aantal belydende lidmate van elke samestellende sinode aangewys.
5. Die Algemene Kuratorium wys 10 afgevaardigdes uit die 5 opleidingsentra1 met volle sittingsreg aan. Hierdie persone word addisioneel bygetel by die getal afgevaardigdes uit die betrokke samestellende sinodes.
6. Diversiteit ten opsigte van geslag en ouderdom word in ag te neem met die saamstelling van afvaardigings.

Besluit: Rassisme en Geregtigheid

Die Algemene sinode:

1. erken die voortgaande rassisme en geskeidenheid op grond van ras in Suid Afrika, en dat die NG Kerk histories bygedra het hiertoe.

2. versoek die ASM op om ‘n taakspan vir rassisme en geregtigheid saam te stel

a) wat konkrete voorstelle kan ontwikkel oor die plek van restitusie in die getuienis van gemeentes, ringe en sinodes,

b) om ‘n studie te maak van materiaal wat beskikbaar is om gemeentes te begelei in vorming van ‘n anti-rassitiese verbeelding en praktyk, en ‘n aanbeveling te maak vir materiaal en prosesse wat vir ons konteks gepas is,

c) en om te terugvoer te gee aan die ASM oor verdere ontwikkeling van materiaal en prosesse wat noodsaaklik is vir die spesifieke behoeftes van die NG Kerk;

3. beveel aan dat streeksinodes soortgelyke taakspanne en/of leergemeenskappe vir rassimse en geregtigheid saamstel met die doel om prosesse te fassiliteer om gemeentes en ringe hiermee te help

Besluit: Kerkhereniging

1. Die Algemene Sinode bedank die gemeentes, ringe, en sinodes wat reeds konkreet aan kerkhereniging uitdrukking gee.
2. Die Algemene Sinode versoek ASM om ‘n netwerk te fasiliteer tussen eenheidsgemeentes en strukture.
3. Die Algemene Sinode vra dat daar deurlopend terugvoer aan die ASM gegee word oor die vordering wat gemaak word in terme van kerkhereniging, sodat hierdie saak permanent op ons agenda bly.